Lëtzebuerger Guiden a Scouten - Lady B.P. Leideleng

Veillée am Stall

19.12.2019 um 17:00 um Bauerenhaff Van Dyck (11, rue Eich).

D'Veillée gëtt vum Danièle geleet, an den James ënnerstëtzt dëst Musikalesch.

An fir den Owend ofzeronnen, sinn d'Gäscht nach kulinaresch verwinnt gin. Den Erléis geet fir den gudden Zweck gespent.

Gidd och dir Member bei den Leidelenger Guiden a Scouten an erliewt flott Momenter an der Natur!