Lëtzebuerger Guiden a Scouten - Lady B.P. Leideleng

Br Biber

LGSL - Biber

D'Biber sin déi jéngste Memberen beim Verband vun de Lëtzebuerger Guiden a Scouten.

Des Branche riicht sech u Kanner aus dem cycle 2.1. an 2.2. (6-8 Joer).

Mir leeën vill Wäert op Spill, Spaass, Natur a Bulli!

 

Anne MAUSEN

Anne MAUSEN

Noémie HEYMANS

Noémie HEYMANS

Christelle VAN DYCK

Christelle VAN DYCK

Sarah FALLAH

Sarah FALLAH

Tags: Biber

Gidd och dir Member bei den Leidelenger Guiden a Scouten an erliewt flott Momenter an der Natur!