Lëtzebuerger Guiden a Scouten - Lady B.P. Leideleng

LGSL - Agenda

25.11.17 09:30 - 11:30 Biberversammlung am Chalet
BRANCHE: Biber
25.11.17 09:30 - 11:30 Wëllefchersversammlung am Chalet
BRANCHE: Wellefcher
02.12.17 15:00 - 20:00 Chrëschtmaart an der Eech
BRANCHE: Biber, Wellefcher, AvEx, CaraPio, RaRo, Albertrossen, Amicale
09.12.17 14:00 - 15:30 Biberversammlung am Chalet
BRANCHE: Biber
22.12.17 16:00 - 20:00 Friddensliicht Gréiwemaacher
BRANCHE: Biber

Gidd och dir Member bei den Leidelenger Guiden a Scouten an erliewt flott Momenter an der Natur!