Lëtzebuerger Guiden a Scouten - Lady B.P. Leideleng

LGSL - Agenda

06.04.19 09:30 - 13:00 Ouschtereeërverkaf zu Leideleng
BRANCHE: Biber, Wellefcher, AvEx, CaraPio, RaRo
04.05.19 17:00 - 23:00 Scouts-Rallye zu Leideleng
BRANCHE: Biber, Wellefcher, AvEx, CaraPio, RaRo, Albertrossen, Amicale
15.06.19 10:00 - 16.06.19 16:00 Biberweekend à définir
BRANCHE: Biber
29.06.19 09:00 - 18:00 Bibertreff Clierf
BRANCHE: Biber
10.09.19 10:00 - 13.09.19 18:00 Bibercamp à définir
BRANCHE: Biber

Gidd och dir Member bei den Leidelenger Guiden a Scouten an erliewt flott Momenter an der Natur!